Regulamin Sklepu Internetowego
www.sklep.piggypeg.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy sklep.piggypeg.pl, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.piggypeg.pl, prowadzony jest przez BLISS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-062 Wrocław, pl. Solny 14/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000814448, o kapitale zakładowym (wpłaconym) w wysokości 5.000,00 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:
  8971873172, REGON: 384897739.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w  ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BLISS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 50-062 Wrocław, pl. Solny 14/3, wpisana do rejestru  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia  Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000814448, o kapitale  zakładowym (wpłaconym) w wysokości 5.000,00 PLN, posiadająca  numer identyfikacji podatkowej NIP: 8971873172, REGON: 384897739.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem  Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka  organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa  przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu  działalność gospodarczą, który korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep (serwis) internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://sklep.piggypeg.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach  Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystywaniem jednego lub większej liczby środków  porozumiewania się na odległość od chwili zawarcia umowy włącznie.
  7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania  Sklepu.
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia  Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 2. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane  podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego  Zamówieniach w Sklepie (historia zamówień).
 3. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie,  umożliwiający utworzenie Konta.
 4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie,  umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez  dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy  Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.
 5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, w tym ich ilość, a także  umożliwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w tym  ilości łącznej i jednostkowej produktów.
 6. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa, będąca  przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo  zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu  internetowego. Przez Umowę Sprzedaży należy rozumieć – stosownie  do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. Na  jej mocy, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i  zapłacić sprzedawcy cenę.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław.
 2. Adres email Sprzedawcy: kontakt@piggypeg.pl.
 3. Numery telefonów Sprzedawcy: +48 888 511 445, +48 609 999 827.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 55 1090 2590 0000 0001  4380 1895 prowadzony w banku: Santander Bank Polska S.A. 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i  numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 6. Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w  godzinach 12-18.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu,  składania zamówień na Produkty i zawierania Umów Sprzedaży,  niezbędne są:

1.1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome,  Mozilla Firefox, Opera, Safari;

1.2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

1.3. Włączona obsługa pilików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie  ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w  funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, pracami  modernizacyjnymi, przeciążeniem serwerów, niedozwolonym  działaniem osób trzecich, niekompatybilnością Sklepu internetowego  z infrastrukturą techniczną Klienta oraz innych.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.  Składanie zamówień przez klienta na Produkty znajdujące się w  asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu przez Konta  przez Klienta zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszego Regulaminu,  albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych  umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny w Sklepie wyrażane są w polskich złotych i stanowią kwoty  brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składają się:  iloraz (wynikający z jednostkowych ilości zamawianego  Produktu/Produktów) cen za wszystkie wybrane Produkty oraz koszt  dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie, pakowanie i usługi  pocztowe), o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w  trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli  związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy Sprzedaży obejmującej prenumeratę lub  świadczenia usług na czas nieoznaczony, końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres  rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy Sprzedaży nie pozwala, rozsądnie  oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej  (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie  obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, pakowanie i usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w  opisie Produktu.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż nie jest płatnikiem podatku od towarów i  usług (VAT), gdyż korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym  mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od  towarów i usług.

§ 6
Zakładanie Konta Klienta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji.  Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres  e-mail, hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła  ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 4. W każdej chwili Klient ma możliwość, bez podania przyczyny i bez  ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez  wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za  pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adresy podane  w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia 

 1. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży należy: 1.1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

1.2. Wybrać Produkt / Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a  następnie kliknąć przycisk „do koszyka” (lub równoznaczny); 1.3. Na karcie podsumowania Koszyka wypełnić Formularz Zamówienia  poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, adresu, na który ma  nastąpić dostawa Produktu / Produktów, wybrać rodzaj przesyłki  (sposób dostarczenia Produktu / Produktów), wpisać dane do faktury,  jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

1.4. Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny); może być wymagane potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w link  przesłany w wiadomości e-mail;

1.5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i – w zależności od  sposobu płatności – opłacić zamówienie w określonym terminie, z  zastrzeżeniem § 8 ust. 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru  zamówionego Produktu / Produktów:

1.1. Przesyłka kurierska.

1.2. Dostawa do Paczkomatu.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 2.1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;

2.2. Płatności elektroniczne;

2.3.Elektroniczna płatność kartą płatniczą. 

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych  metod płatności znajdują się na stronach Sklepu oraz w § 14 niniejszego  regulaminu.
 2. Sprzedawca nie udostępnia opcji płatności za pobraniem oraz przy  odbiorze Zamówienia.
 3. Sprzedawca nie udostępnia opcji odbioru osobistego Zamówienia przez  Klienta.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7  niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego  otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.  Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji  następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej  wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia albo  rejestracji Konta adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co  najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego  przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z  chwilą wysłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, o której mowa w  zdaniu poprzednim, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy  Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

3.1. Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie  24 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym wypadku Zamówienie zostanie anulowane.

 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w  opisie Produktu / Produktów (z zastrzeżeniem § 9 ust. 5), w sposób  wybrany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy,  terminem dostawy jest najdłuższy z podawanych terminów. W przypadku  zamówienia Produktów z różnymi terminami dostaw, Klient ma  możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też

dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego  Zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu / Produktów do Klienta liczy  się w następujący sposób:

6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,  płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania  rachunku bankowego Sprzedawcy.

 1. Dostawa Produktu / Produktów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej  Polskiej.
 2. Dostawa Produktu / Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że  Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu /  Produktów (w tym opłaty za transport, dostarczenie, pakowanie i usługi  pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego  w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym  także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży  zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się z chwilą dostarczenia  Produktu / Produktów Konsumentowi lub wskazanej przez niego innej  osobie.
 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które  są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust.  1 biegnie od chwili dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części  Konsumentowi lub wskazanej przez niego innej osobie.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczani  Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust.  1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania  terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez  Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie  oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie należy złożyć na  formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego  Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach  konsumenta.
 1. Za termin złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, przyjmuje się: 7.1. w przypadku złożenia oświadczenia na adres e-mail – chwilę jego  nadania przez Klienta na prawidłowy adres e-mail Sprzedawcy,  określony w § 3;

7.2. w przypadku przesłania oświadczenia pocztą tradycyjną – data  stempla pocztowego.

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta, Sprzedawca  niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail  potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy  Sprzedaży.
 2. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:

9.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na  odległość, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

9.2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca  Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni  od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od  Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów  wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia  innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od części Umowy Sprzedaży,  wówczas Sprzedawca zwraca równą część zapłaconych kosztów,  proporcjonalnie do ilości zamówionych a zwracanych Produktów.

9.3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych  metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w trakcie  transakcji zakupu, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne  rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi  kosztami.

9.4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu  otrzymania Produktu / Produktów z powrotem lub do czasu  dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które  zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.5.Konsument powinien odesłać Produkt / Produkty na adres  każdorazowo wskazany przez Sprzedawcę, nie później jednak niż w  terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o  odstąpieniu od Umowy. Termin ten zostanie zachowany, jeśli  Konsument odeśle Produkt / Produkty przed upływem terminu 14 dni.

9.6.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu /  Produktów, także koszty zwrotu Produktu / Produktów, jeśli ze  względu na swój charakter Produkt / Produkty te nie mogły zostać w  zwykłym trybie odesłane pocztą.

9.7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu /  Produktów wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było  to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania  Produktu.

10.W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu / Produktów, nie  mogą one zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a  także o kosztach zwrotu Produktu / Produktów, będzie się znajdować w  opisie Produktu / Produktów w Sklepie.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje  Konsumentowi w stosunku do Umowy Sprzedaży:

11.1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz  nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji  Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych  potrzeb;

11.2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie  można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

11.3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca  szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 11.4. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed  rozpoczęciem świadczenia, ze po spełnieniu świadczenia przez  Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży; 11.5. W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku  finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które  mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy; 11.6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po  dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie  połączone z innymi rzeczami;

11.7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,  których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a  których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i  których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca  nie ma kontroli;

11.8. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub  wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po  dostarczeniu;

11.9. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z  wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11.10. O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na  nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za  wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie  prawa do odstąpienia od Umowy.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, o ile ich opis nie stanowi  inaczej.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu,  Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi,  zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane  w § 3 niniejszego Regulaminu adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m. in. zwięzły opis wady,  okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego  reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie,  nie później jednak niż w terminie 14 dni, a jeśli tego nie zrobi w tym  terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na  adres każdorazowo podany przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o  niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez  Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur  dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona  konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej  oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony  Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uok ik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego  polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148  z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy  zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego  inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15  grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.  zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie  polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a  Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie  rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z  bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych  należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Postanowienia końcowe 

 1. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep internetowy są w języku  polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w  niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn, to jest m. in. w wyniku  zmian przepisów prawa, zmian sposobów płatności i dostaw – w  zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Sprzedawca rekomenduje Klientom  regularne zapoznawanie się z postanowieniami niniejszego  Regulaminu, w szczególności przed dokonaniem każdego  Zamówienia.
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży równoznaczne jest z zaakceptowaniem  postanowień niniejszego Regulaminu. Ponadto, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią Polityki prywatności Serwisu www.piggypeg.pl,  która swoimi zapisami obejmuje również przedmiot działalności  Sklepu internetowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,  w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług  drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o  ochronie danych osobowych i innych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod  adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14
Dostawa i płatność

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA, ul.  Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 2. Dostępne formy płatności:

2.1. BLIK;

2.2. Bramki bankowe (mBank, PKO BP, Santander S.A., ING, PeKAO, Alior  Bank, Credit Agricole, City Handlowy, Get In Bank, BNP Parbias, T Mobile Usługi Bankowe, BOŚ Bank, Idea Bank, Bank Pocztowy, banki  spółdzielcze, Bank Nowy BFG, Toyota Bank, Envelo Bank, Millenium  Bank);

2.3.Karty płatnicze (m. in. Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard  Eletronic, Maestro). 

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonywana przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na  rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, którą opłacono  Zamówienie.
 2. Czas realizacji zamówień wynosi od 3 do 14 dni roboczych. Czas realizacji  Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji  transakcji płatności albo wpływu środków na rachunek bankowy  Sprzedawcy.
 3. Dostawy (transport Produktów) realizowany jest przez firmę kurierską InPost (Polska).

Załączniki: 

 1. Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 17.11.2020.